Un title page
สำนักงานอาชีวศึกษาทวิภาคี
ข้อมูลติดตามผลการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เบื้องต้น ปีการศึกษา 2544
  1. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
  2. ร่วมมือกับสถานประกอบการต่อไปนี้
  2.1 สถานประกอบการ ไร่ราชพฤกษ์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผนการฝึก ไม่มี
  2.2 สถานประกอบการ ชากังราวไม้ไทย สาขาวิชาพืชศาสตร์ แผนการฝึก ไม่มี
    2.3 สถานประกอบการ มิตรชัยพันธุ์ไก่ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนการฝึก ไม่มี
    2.4 สถานประกอบการ ฟาร์มบ้านโคน (CP) สาขาวิชาสัตวศาสตร์ แผนการฝึก ไม่มี
  3. จำนวนผู้สมัคร ปวช. และ ปวส. 60 คน จำนวนรับจริง 60 คน จำนวนผู้จบ - คน
  จำนวนมีงานทำ - คน จำนวนศึกษาต่อ - คน
  จำนวนนักศึกษารวมทั้ง ปวช. และปวส. ทุกชั้นปี 60 คน ชาย 33 คน หญิง 27 คน
  4. ครูฝึกในทุกสถานประกอบการรวม 5 คน
  5. อาจารย์ผู้สอน 10 คน อาจารย์นิเทศ 3 คน
  6. ครุภัณฑ์สำนักงานอาชีวศึกษาทวิภาคีที่มีอยู่แล้ว/จำนวน
  6.1 -
  6.2 -
  7. ความต้องการครุภัณฑ์เพิ่มเติม คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์
  8. โครงงานจำนวน - โครงงาน
  8.1 ผู้ควบคุม - คน ผู้เรียน - คน
  8.2 ค่าใช้จ่าย - บาท
  8.3 แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย -
  8.4 ผลงานจำนวน - ชิ้น
  8.5 การเผยแพร่จำนวน - ครั้ง
  9. ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ -
 

 

ผู้กรอกแบบสอบถาม.....................................
( นางพันธ์ทวี สหะรัตน์ )
ตำแหน่ง หัวหน้างานทวิภาค