Un title page
กลับ
บุคลากรที่ปฏิบัติการสอน

ตารางแสดงจำนวนบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่จริง ปีการศึกษา 2545
แยกตามคณะวิชา


คณะวิชา
จำนวน (คน)
คณะวิชาพื้นฐาน  
คณะวิชาพืชศาสตร์  
คณะวิชาสัตวศาสตร์  
คณะวิชาธุรกิจเกษตร  
คณะวิชาช่างกลเกษตร  
คณะวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  
รวม