Un title page

 

 

ระดับ ปวช.
ชาย
หญิง
รวม
ระดับ ปวช.1
153
97
250
ระดับ ปวช.2
138
63
201
ระดับ ปวช.3
93
76
169
อศ.กช.
126
74
200
รวม ปวช. ทั้งหมด
510
310
820
ระดับ ปวส.
ชาย
หญิง
รวม
ระดับ ปวส.1
สาขาพืชศาสตร์
12
1
13
สาขาสัตวศาสตร์
10
1
11
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
5
7
12
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
10
13
23
รวม ปวส. 1
37
22
59
ระดับ ปวส.2
สาขาพืชศาสตร์
14
10
24
สาขาสัตวศาสตร์
11
8
19
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
8
4
12
สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
9
12
21
รวม ปวส. 2
42
34
76
รวมนักศึกษาทั้งหมด
589
366
955