วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร เจ้าภาพจัดการประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะวิชาชีพของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๔
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๔

ปรัชญาวิทยาลัย

 
มีวินัย ใฝ่เรียนดี
 
มีความชำนาญ ประสานชุมชน
ประวัติวิทยาลัย
ผู้บริหาร
นักเรียน/นักศึกษา
บุคลากร    
งบประมาณ การศึกษา ศาสนา หน่วยงานรัฐบาล ข่าวสารทั่วไป
ครุภัณฑ์ [SchoolNet] [งานทวิภาคี] กรมการผังเมือง ปูนซีเมนต์ไทย (CPAC)
หลักสูตรการสอน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรมธนารักษ์ [นสพ. กรุงเทพธุรกิจ]
อาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรมไปรษณีย์โทรเลข [นสพ. บางกอกโพสต์]
งานฟาร์มธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรมแรงงาน [นสพ. ผู้จัดการ] [นสพ. มติชน ]
ตลาดแรงงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า กรมแรงงานอุตสาหกรรม [นสพ. สยามกีฬา] [นสพ. ไทยรัฐ]
เศรษฐกิจและสังคม พระนครเหนือ กรมส่งเสริมการส่งออก [นสพ. สยามธุรกิจ]
การศึกษาทวิภาค มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการคลัง [นสพ. ฐานเศรษฐกิจ]
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [นสพ. The Nation]
มหาวิทยาลัยทักษิณ การเกษตร [นสพ. เดลินิวส์]
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ กระทรวงต่างประเทศ [นสพ. ไทยโพสต์]
  จอมเกล้าธนบุรี กระทรวงพาณิชย์ สถานีโทรทัศน
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร กระทรวงมหาดไทย [ITV] [ช่อง 3] [ช่อง 5] [ช่อง 7]
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กระทรวงยุติธรรม [ช่อง 9] [ช่อง 11] [UBC] [CNN]
  ศาสตร์ (นิด้า) กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย [CNET] [NBC]
  มหาวิทยาลัยบูรพา สิ่งแวดล้อม ธนาคาร
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงศึกษาธิการ [ธ. เพื่อการพัฒนาเอเชีย]
  มหาวิทยาลัยแม่โจ กระทรวงสาธารณสุข [ธ. เพื่อการเกษตรและสหกรณ์]
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย [ธ. กรุงศรีอยุธยา] [ธ. กรุงเทพ]
  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การบินไทย [ธ. ศรีนคร] [ธ. เอเชีย]
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ [ธ. แห่งประเทศไทย (Bank ชาติ)]
  มหาวิทยาลัยศิลปากร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ธ. ซิตี้แบงค์] [ธ. ไทยทนุ]
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย [ธ. ออมสิน] [ธ. กรุงไทย ]
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช การสื่อสารแห่งประเทศไทย [ธ. อาคารสงเคราะห์ ]
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ภาคใต ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [ธ. เพื่อการส่งออก-นำเข้า]
  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ทบวงมหาวิทยาลัย รัฐสภา องค์การโทรศัพท์แห่ง
  เจ้าคุณทหารลาดกระบัง สถาบันวิจัยแห่งชาติ ประเทศไทย
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษา ทางไกลผ่านดาวเทียม
       
     
   
   
   

ติดต่อผู้ดูแลระบบ : งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
โทรศัพท์ 055-712264 โทรสาร 055-736244
104 หมู่ 4 ต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000


ปรับปรุงข้อมูลทุกวันที่ 25 ของเดือน


E-Mail : kamphangphetact@ thaimail.com , sk-bs@thaimail.com
Copyright 2002 Revered By Kamphaengphet Agriculture and Technology College