Un title page

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนเกษตรกรรมกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2520 ได้รับการยกฐานะเป็น "วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร" เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2524 ได้ประกาศจัดตั้งเป็น "วิทยาลัยชุมชนชากังราว" เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2537 และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร" ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2539 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร ตั้งอยู่บ้านบ่อทอง เลขที่ 104 หมู่ 7 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากตัวจังหวัดกำแพงเพชร 21 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร 379 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 576 ไร่ มีนายวณิชย์ อ่วมศรี เป็นผู้อำนวยการตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2543 จนถึงปัจจุบัน