Un title page

 รายการ
ยอดเงิน
รวมเงิน
งปม.
บกศ.
งานวิทยาลัยเกษตรกรรม
     
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
10,078,040.00
-
10,078,040.00
ค่าจ้างชั่วคราว
275,520.00
975,000.00
1,250,520.00
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ
4,171,785.00
305,000.00
4,476,785.00
ค่าสาธารณูปโภค
589,000.00
626,000.00
1,215,000.00
ค่าครุภัณฑ์
8,100,000.00
70,000.00
8,100,000.00
เงินอุดหนุน
4,722,500.00
-
4,722,500.00
รวม
27,936,846.00
1,976,000.00
29,912,846.00
งานบริการด้านเกษตรกรรม
     
งานฝึกอบรมอาชีพเกษตรกรรมระยะสั้น
182,500.00
-
182,500.00
รวม
182,500.00
-
182,500.00
งานอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท (อศ.กช.)
610,400.00
-
610,400.00
รวม
610,400.00
-
610,400.00
รวมทั้งสิ้น
28,729,745.00
1,976,000.00
30,705,745.00