Un title page
ผู้บริหาร
 
นายวณิชย์ อ่วมศร
เลขที่ตำแหน่ง
7696
ตำแหน่ง/ระดับ
ผู้อำนวยการ ระดับ 8
วุฒิการศึกษา
วท.ม. พืชไร่
 
นายสุพจน์ โพธิคามบำรุง
เลขที่ตำแหน่ง
7697
ตำแหน่ง/ระดับ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7
วุฒิการศึกษา
BSA. พืชไร่
 
นายวัลลภ พึ่งไชย
เลขที่ตำแหน่ง
7723
ตำแหน่ง/ระดับ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7
วุฒิการศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา
 
นายเด่น ณ พิโรจน
เลขที่ตำแหน่ง
7698
ตำแหน่ง/ระดับ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7
วุฒิการศึกษา
กศ.ม. การบริหารการศึกษา